Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de M.R. nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. De leden van de M.R. (vier ouders en vier leerkrachten) hebben zitting voor een periode van drie jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats.

De volgende onderwerpen komen regelmatig terug binnen de M.R. vergaderingen:

  • Schoolse zaken (CITO, formatie, vakantierooster, schooltijden);
  • Onderwijsinhoudelijke zaken;
  • Beleidsvoornemens;
  • Begroting.

Voor meer informatie over het werk van de M.R. verwijzen wij u naar de Gids voor het Basisonderwijs of naar één van de M.R.-leden. U kunt ook mailen naar mr@de-klim-op.nl voor meer informatie of het opvragen van de notulen.

Leden

Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Yvette Wijnhoven Bram Lagendijk
Yvonne van de Ven Suzanne van Wezel
Monique Colijn Bas van Haaren

In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting Cadans Primair) is Bram Lagendijk de vertegenwoordiger van de Klim-op.

De notulen van de vergaderingen zijn hieronder terug te vinden.