Ouderraad

De oudervereniging van “de Klim-op” is voor alle ouders die een zoon of dochter op “de Klim-op” hebben. Wanneer de ouderbijdrage is betaald, bent u automatisch lid van de vereniging. Het bestuur van de oudervereniging noemen we de ouderraad en bestaat uit tenminste 7 en ten hoogste 11 leden. Er wordt naar gestreefd om uit elk leerjaar één ouder zitting te laten nemen in de ouderraad.De ouderraad kiest uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.

De ouderraad wil, als vertegenwoordiger van alle ouders, een positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die op school worden georganiseerd. Zij staat in nauw contact met de klassenouders, de leerkrachten en de directie en maakt deel uit van diverse werkgroepen. Er is een digitale map waarin u o.a. de notulen van de vergaderingen en de afspraken die zijn gemaakt kunt vinden.

Klassenouder

Elke groep heeft één of meerdere klassenouders Een klassenouder assisteert de leerkracht bij de organisatie of uitvoering van activiteiten en festiviteiten en benadert andere ouders als extra hulp gewenst is. 

Ouderbijdrage

De extra activiteiten die op school georganiseerd worden, zijn alleen mogelijk als deze financieel ondersteund worden. Wij vragen daarom een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt ieder gezin een overeenkomst waarin de hoogte van de ouderbijdrage en een specificatie van de besteding vermeld staan. Op dit moment is de ouderbijdrage € 35,- per kind, inclusief het schoolreisje. Door ondertekening van een overeenkomst verplicht men zich tot het betalen van de ouderbijdrage en is men automatisch lid van de vereniging. Elk jaar bent u in de gelegenheid om naar de financiële verantwoording te komen luisteren tijdens de ouderraadvergadering.

De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de OR of de directie en in de nieuwsbrief vindt u steeds een korte samenvatting van de notulen.