Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

 

Scholen hebben zorgplicht

De meeste leerlingen maken de overstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs zonder noemenswaardige problemen. U als ouder meldt  uw kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft u dit ook aan. Ook als u uw kind bij meerdere scholen hebt aangemeld, wordt van u verwacht dit bij de aanmelding aan te geven. In dat geval krijgt de school waar u uw kind aanmeldt de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs legt nl de zorgplicht bij scholen.

 

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Voor de Klim-op is dit  het samenwerkingsverband de Meierij. In een groot, regionaal samenwerkingsverband is het belangrijk dat de professionals in staat zijn kinderen de juiste onderwijsondersteuning te bieden. Om preventief en dichtbij het kind te kunnen werken, is het regionale samenwerkingsverband opgedeeld in een aantal eenheden. Dit worden de ondersteuningseenheden genoemd. Wij horen bij de ondersteuningseenheid Vught. Samen maken we afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning van de kinderen.

 

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.

 

Wat betekent dit voor de Klim-op?

Iedere school heeft een ondersteuningsplan en een ondersteuningsprofiel opgesteld. Met dit schoolondersteuningsprofiel geven wij een overzicht van de basis- en de extra ondersteuning die wij leerlingen op basisschool de Klim-op kunnen bieden. We maken onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke basisschool moet kunnen geven. De extra ondersteuning is de ondersteuning waar wij ons in specialiseren. We gaan daarbij niet uit van de beperkingen van een leerling, maar van wat de leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk op onze school te kunnen ontwikkelen. In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe wij zorgen voor passend onderwijs op basisschool de Klim-op.